Informació general

ALTARRIBA-ECO, SCP amb domicili a Casa Salt del colom s/n 08614 L’Espunyola – Barcelona (ESPANYA) està degudament Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, amb les Dades Registrals d’Inscripció J-65982803 és titular del Domini web www.saltdelcolom.com.

Per contactar amb SALT DEL COLOM:

Casa Salt del Colom s/n 08614 L’Espunyola – Barcelona Email: vedella@saltdelcolom.com Mòbil: 636 108 177 Tel – fax: 938 230 306

Condicions d’Ús

www.saltdelcolom.com, ha estat dissenyat per donar una conèixer i permetre l’Accés general de tots els usuaris d’internet a la informació i productes d’ALTARRIBA-ECO, SCP. Els continguts de la web poden ser modificats i / o actualitzats sense notificació prèvia. L’actualització dels continguts està subjecte a les presents condicions d’ús. El fet d’accedir i utilitzar els continguts implica que ha llegit i accepta aquestes condicions. El preu dels productes és el que s’estipuli en cada moment a la web, excepte en cas d’error manifest. Reservem el dret d’anul·lar les comandes amb errors manifestos en el preu dels productes i fer la devolució de l’import pagat.

Terminis i formes de devolució i / o cancel·lació de comandes

ALTARRIBA-ECO, SCP garanteix al client la possibilitat d’anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost sempre que l’anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posada a disposició del transportista per al seu enviament.

Protecció de dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ALTARRIBA-ECO, SCP posa a la seva disposició la següent informació: ALTARRIBA-ECO, SCP és una empresa privada amb domicilia Casa Salt del colom s/n 08614 L’Espunyola – Barcelona (ESPANYA), titular de www.saltdelcolom.com i de la base de dades de caràcter personal generada amb les dades subministrades pels usuaris. La comunicació de les dades de caràcter personal dels usuaris de www.saltdelcolom.com comporta el consentiment inequívoc perquè aquestes siguin incorporades en un fitxer automatitzat, sota la responsabilitat d’ALTARRIBA-ECO, SCP. A aquest efecte ALTARRIBA-ECO, SCP, de conformitat amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, guardarà les dades de caràcter personal que hagi demanat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés de tercers no autoritzats. La informació que ALTARRIBA-ECO, SCP rep dels usuaris d’aquest lloc web és tractada amb la màxima confidencialitat. La incorporació de les seves dades al fitxer té com a finalitat poder gestionar, administrar i agilitzar els nostres serveis, així com l’enviament de notificacions en suport electrònic o en paper d’informació relativa awww.saltdelcolom.com.

Dret d’accés, rectificació o cancel · lació de dades

Podeu exercir els drets reconeguts per la Llei i, en particular els drets d’accés rectificació o cancel·lació de dades i oposició, així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.

Podrà exercir aquests drets de tres formes:

A) Mitjançant www.saltdelcolom.com B) Per email a l’adreça pep@saltdelcolom.com C) Per escrit a l’adreça postal: Salt del Colom Departament de web Casa Salt del Colom s/n 08614 L’Espunyola – Barcelona La sol · licitud per escrit ha de contenir les dades: - Nom i Cognoms - Domicili - Telèfon de contacte - Correu electrònic de contacte.

Propietat Intel·lectual

Copyright © 2015 ALTARRIBA-ECO, SCP La totalitat dels continguts de www.saltdelcolom.com, estan protegits pels drets de la propietat industrial i intel·lectual, titularitat d’ALTARRIBA-ECO, SCP, no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin patir els continguts de la web o altres continguts als quals es pugui accedir a través de www.saltdelcolom.com.[:es]

Información general

ALTARRIBA-ECO, SCP con domicilio en Casa Salt del Colom s / n, 08614 L'Espunyola - Barcelona (ESPAÑA) está debidamente Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, con los Datos Registrales de Inscripción J-65982803 es titular del dominio web www.saltdelcolom.com.

Para contactar con SALT DEL COLOM:

Casa Salt del Colom s/n 08614 L’Espunyola – Barcelona Email: vedella@saltdelcolom.com Mòbil: 636 108 177 Tel – fax: 938 230 306

Condiciones de Uso

www.saltdelcolom.com, ha sido diseñado para dar una conocer y permitir el acceso general de todos los usuarios de internet a la información y los productos de ALTARRIBA-ECO, SCP. Los contenidos de la web pueden ser modificados y / o actualizados sin notificación previa. La actualización de los contenidos está sujeto a las presentes condiciones de uso. El hecho de acceder y utilizar los contenidos implica que ha leído y acepta estas condiciones. El precio de los productos es el que se estipule en cada momento en la web, salvo en caso de error manifiesto. Reservamos el derecho de anular los pedidos con errores manifiestos en el precio de los productos y hacer la devolución del importe pagado.

Plazos y formas de devolución y / o cancelación de pedidos

ALTARRIBA-ECO, SCP garantiza al cliente la posibilidad de anular su pedido en cualquier momento y sin ningún coste siempre que la anulación se comunique antes de que el pedido haya sido puesto a disposición del transportista para su envío.

Protección de datos

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal ALTARRIBA-ECO, SCP pone a su disposición la siguiente información: ALTARRIBA-ECO, SCP es una empresa privada con domicilio Casa Salt del Colom s / n 08614 L'Espunyola - Barcelona (ESPAÑA), titular de www.saltdelcolom.com y de la base de datos de carácter personal generada con los datos suministrados por usuarios. La comunicación de los datos de carácter personal de los usuarios de www.saltdelcolom.com conlleva el consentimiento inequívoco para que estas sean incorporados en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de ALTARRIBA-ECO, SCP. A tal efecto ALTARRIBA-ECO, SCP, de conformidad con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, guardará los datos de carácter personal que haya pedido, y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso de terceros no autorizados. La información que ALTARRIBA-ECO, SCP recibe de los usuarios de este sitio web es tratada con la máxima confidencialidad. La incorporación de sus datos al fichero tiene como finalidad poder gestionar, administrar y agilizar nuestros servicios, así como el envío de notificaciones en soporte electrónico o en papel de información relativa awww.saltdelcolom.com.

Derecho de acceso, rectificación o cancelación de datos

Puede ejercer los derechos reconocidos por la Ley y, en particular los derechos de acceso rectificación o cancelación de datos y oposición, así como el derecho a revocar el consentimiento prestado para la cesión de sus datos.

Podrá ejercer dichos derechos de tres formas:

A) Mediante www.saltdelcolom.com B) Por email a pep@saltdelcolom.com C) Por escrito a la dirección postal: Salt del Colom Departamento web Casa Salt del Colom s/n 08614 L’Espunyola – Barcelona La solicitud por escrito deberá contener los datos: - Nombre y Apellidos - Domicilio - Teléfono de contacto - Correo electrónico de contacto.

Propiedad Intelectual

Copyright © 2015 ALTARRIBA-ECO, SCP La totalidad de los contenidos de www.saltdelcolom.com, están protegidos por los derechos de la propiedad industrial e intelectual, titularidad de ALTARRIBA-ECO, SCP, no se responsabiliza de los errores u omisiones que puedan sufrir los contenidos de la web u otros contenidos a los que se pueda acceder a través de www.saltdelcolom.com.